අකිල අනෝමාව කපයි.

දයා ගමගේ මහතාගේ බිරිද වන අනෝමා ගමගේ මහත්මියව එජාපයේ ලක් වණිතා පෙරමුණෙන් ඉවත් කර එ සදාහා පක්ෂ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ දිස්ත්‍රික්කය...

උපාධිධාරීන් – ඩිප්ලෝමාධාරීන් 50,000 කට පත්වීම් ලිපි

උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන් 50,000 ක් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ රජයේ රැකියාවලට බඳවා ගනු ලබන අභ්‍යාසලාභීන්ට පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම රාජ්‍ය පරිපාලන හා...

Test

News test by z

Test

උපාධිධාරීන් – ඩිප්ලෝමාධාරීන් 50,000 කට පත්වීම් ලිපි

උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන් 50,000 ක් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ රජයේ රැකියාවලට බඳවා ගනු ලබන අභ්‍යාසලාභීන්ට පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම රාජ්‍ය පරිපාලන හා...

අකිල අනෝමාව කපයි.

දයා ගමගේ මහතාගේ බිරිද වන අනෝමා ගමගේ මහත්මියව එජාපයේ ලක් වණිතා පෙරමුණෙන් ඉවත් කර එ සදාහා පක්ෂ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ දිස්ත්‍රික්කය...

බැදුම්කර ඩීල් එකකට රනිල් රට පනී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (4) හදිසියේම ඩුබායි බලා පිටත්ව ගොස් ඇති බවට වාර්ථා වේ. බැදුම්කර වංචාවේ ප්‍රධාන...

අකිල අනෝමාව කපයි.

දයා ගමගේ මහතාගේ බිරිද වන අනෝමා ගමගේ මහත්මියව එජාපයේ ලක් වණිතා පෙරමුණෙන් ඉවත් කර එ සදාහා පක්ෂ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ දිස්ත්‍රික්කය...

බැදුම්කර ඩීල් එකකට රනිල් රට පනී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (4) හදිසියේම ඩුබායි බලා පිටත්ව ගොස් ඇති බවට වාර්ථා වේ. බැදුම්කර වංචාවේ ප්‍රධාන...

Test

News test by z
226,525FansLike
67,935FollowersFollow
43,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Featured

Most Popular

බැදුම්කර ඩීල් එකකට රනිල් රට පනී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (4) හදිසියේම ඩුබායි බලා පිටත්ව ගොස් ඇති බවට වාර්ථා වේ. බැදුම්කර වංචාවේ ප්‍රධාන...

Test

Latest reviews

බැදුම්කර ඩීල් එකකට රනිල් රට පනී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (4) හදිසියේම ඩුබායි බලා පිටත්ව ගොස් ඇති බවට වාර්ථා වේ. බැදුම්කර වංචාවේ ප්‍රධාන...

උපාධිධාරීන් – ඩිප්ලෝමාධාරීන් 50,000 කට පත්වීම් ලිපි

උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන් 50,000 ක් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ රජයේ රැකියාවලට බඳවා ගනු ලබන අභ්‍යාසලාභීන්ට පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම රාජ්‍ය පරිපාලන හා...

අකිල අනෝමාව කපයි.

දයා ගමගේ මහතාගේ බිරිද වන අනෝමා ගමගේ මහත්මියව එජාපයේ ලක් වණිතා පෙරමුණෙන් ඉවත් කර එ සදාහා පක්ෂ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ දිස්ත්‍රික්කය...

More News